Πολυμερείς σχολικές συμπράξεις Comenius

Comenius, Programme pour l'Education
et la formation tout au long de la vie
Partenariats scolaires multilatéraux


“Les adolescents européens et l'évolution du monde du travail”

“Οι Ευρωπαίοι έφηβοι και η εξέλιξη του κόσμου της εργασίας”
Europe Greece Italy Portugal France Germany Poland Romania

Οι εταίροι - Les partenaires