Η ιστορία του σχολείου

Πηγές: Αποσπάσματα από εφημερίδες

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

Κύριε Υπουργέ,

Εν ονόματι όχι πλέον της ανάγκης της αρτίας εκπαιδεύσεως υπερπεντακοσίων μαθητών του Γυμνασίου Καλαμών, αλλ' εν ονόματι της κινδυνευούσης υγείας αυτών, εν ονόματι επί τέλους της Φιλανθρωπίας, ως πολίτης και ως γονεύς Σας ικετεύω θερμώς, Κε Υπουργέ, να μεριμνήσετε περί της αμεσωτάτης, της ταχίστης ιδρύσεως και δευτέρου Γυμνασίου εις την πόλιν μας. Η πρώτη τάξις, Κε Υπουργέ, αριθμεί υπέρ τους 160 μαθητάς, ανάλογον δε αριθμόν έχουν και αι άλλαι τάξεις, ως δε γνωρίζετε, όταν ο αριθμός των μαθητών μιας τάξεως υπερβαίνη τους 45, η τάξις αύτη πρέπει να διαιρείται εις δύο τμήματα. Εδώ όμως Κε Υπουργέ και εις τέσσαρα τμήματα αν διαιρεθή εκάστη τάξις, πάλιν θα υπάρχει υπερεπάρκεια μαθητών. Ώστε η ανάγκη της ιδρύσεως και δευτέρου Γυμνασίου προβάλλει επιτακτική. Δεν είναι δε μελλοντική ανάγκη, αλλά τωρινή. Το Γυμνάσιον Καλαμών πρέπει διαρκούντος του Σχολικού έτους να διαιρεθή και όχι κατά το επιόν έτος. Θα ήτο κάπως παρήγορον το πράγμα, αν υπήρχεν εν Καλάμαις οίκημα δυνάμενον να περιλάβη τον τεράστιον τούτον αριθμόν μαθητών, αλλ' ατυχώς παρ' όλας τας προσπαθείας των αρμοδίων τοιούτο οίκημα δεν εξευρέθη ούτε θα εξευρεθή.

Απευθύνομαι προς Υμάς, Κε Υπουργέ, με την ελπίδα ότι θα λάβητε την προσήκουσαν μέριμναν.

Μετ' ευλαβείας και σεβασμού
Είς γονεύςΕφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ, 19-1-1919ΧΡΟΝΙΚΑ

    ΤΟ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

   

   Περί της ανάγκης ιδρύσεως ενταύθα και ετέρου Γυμνασίου αρρένων δεν υπάρχει αντίρρησις ουδ’ υπ’ αυτού του υπουργείου Παιδείας. Κατ’ επανάληψιν ο υπουργός κ. Γεωργακόπουλος, απαντών εις σχετικάς παραστάσεις επιτροπών της πόλεως και Συλλόγων, ανεγνώρισεν ότι το δίκαιον είναι με το μέρος της πόλεως και ότι εν πάση περιπτώσει επιβάλλεται η ίδρυσις και δευτέρου Γυμνασίου, οπότε ο αριθμός των κατ’ έτος εισαγομένων εις τα Γυμνάσια μαθητών θα διπλασιασθή από 60 εις 120. Είναι φανερόν ότι μία πόλις πληθυσμού 40 χιλιάδων περίπου κατοίκων, ως η Καλαμάτα, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθή δι’ ενός Γυμνασίου. Το ζήτημα εν τούτοις προσκρούει εις ανυπέρβλητα οικονομικά εμπόδια διότι το υπουργείον δεν διαθέτει, τουλάχιστον διά το τρέχον έτος, τας αναγκαίας πιστώσεις. Ένας συντονισμός όμως των προσπαθειών της πόλεως, θα εξησφάλιζεν ίσως την ίδρυσιν του δευτέρου Γυμνασίου κατά το προσεχές έτος. Από της πλευράς αυτής ο συνοικιακός σύλλογος το «Νησάκι» εξεπλήρωσεν ένα καθήκον του προς την πόλιν δια της πραγματοποιηθείσης προχθές μεγάλης συγκεντρώσεως των γονέων και κηδεμόνων των επιλαχόντων εις τας εισαγωγικάς εξετάσεις του Γυμνασίου μαθητών. Ανάλογον πρωτοβουλίαν πρέπει να αναλάβουν και αι λοιπαί οργανώσεις της Καλαμάτας. Η εθνική Κυβέρνησις έχει όλην την καλήν διάθεσιν να εξυπηρετήση την πόλιν. Αλλά δεν αρκεί μόνον αυτό. Χρειάζεται και κατάλληλος διαφώτισις περί των αμέσων αναγκών της.Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ, 26-10-1938